Uwaga! Serwis Ekspert Beck przekształca się w bardziej nowoczesny i przyjazny system. W październiku nastąpi uruchomienie nowej platformy dostępnej jako Legalis Administracja i Legalis Księgowość Kadry Biznes. Serwis Ekspert Beck będzie dostępny w ograniczonym zakresie do końca października. Więcej informacji >>
Wyszukaj:
Strona główna  >  Kalendarium  >  Terminy księgowe  >  Pokaż  >  Formularz Z-06
Stan prawny na: 2015-11-27
Formularz Z-06

Roczne sprawozdanie Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy sporządzane jest w styczniu. Biorą w nim udział wszystkie zakłady pracy zaliczane do sektora przedsiębiorstw oraz jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej. 

Zakres danych

Zakres składników wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym za wykonaną pracę. Są  to wszystkie wydatki ponoszone na zapłatę za wykonaną pracę niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Jakich składników nie uwzględniamy w Z-06?

Do wynagrodzeń, który nie wykazujemy w tym sprawozdaniu, zaliczamy m.in.: zasiłków z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z ZFŚS, świadczeń bhp, ekwiwalentów za użyte narzędzia (również materiałów lub sprzętu), wypłat z  tytułu podróży służbowych, świadczeń przyznanych pracownikowi przeniesionemu do pracy w innej miejscowości, jednorazowych pożyczek na zagospodarowanie, zasiłków na zagospodarowanie oraz zasiłków osiedleniowych, ryczałtów pieniężnych za używanie środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy, wartości świadczeń wydawanych do spożycia, za które nie przysługuje ekwiwalent, wartości zakwaterowania i wyżywienia na kursach i szkoleniach i odpraw pośmiertnych.

Termin i forma

Sprawozdanie Z-06 sporządza się w formie elektronicznej raz w roku. Najbliższy termin to 18 stycznia 2013 r. z danymi za 2012 r. Dla pracodawców o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.

Wzory, wytyczne i bieżące komunikaty sprawdź na PORTALU SPRAWOZDAWCZYM GUS