Ryzyko upadłości dotyczy każdej firmy na rynku. Bywają lata chude i tłuste, a okresowa niewypłacalność zdarza się. Bywa jednak, że rośnie ona dość niebezpiecznie, a przedsiębiorca musi wtedy jeszcze baczniej obserwować swoje finanse i być przygotowanym na to, że być może trzeba będzie ogłosić upadłość. Należy wiedzieć w jakim momencie to zrobić oraz w jaki sposób.

Prawo do ogłoszenia upadłości

Jeśli chodzi o ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej, podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 28.02.2003 - Prawo upadłościowe i naprawcze. W tym dokumencie można znaleźć potrzebne informacje na temat procesu i jego skutków.
Upadłość mogą ogłosić zarówno duże firmy, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Jakie natomiast są przesłanki do ogłoszenia upadłości? Przede wszystkim niewypłacalność należności wierzycielom. Nie jest to jednak również tak jednoznaczne. Zdarza się powiem niewypłacalność bieżąca, gdy przedsiębiorca sam nie otrzymał płatności od klienta na czas, przez co nie może spłacić swojego dostawcy. Tego typu przypadki jednak nie są jeszcze podstawą do ogłoszenia upadłości.


Według Ustawy, jeśli opóźnienia w opłatach nie przekraczają trzech miesięcy, a suma tych opłat nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa, nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości. Ważne jest więc, żeby w przypadku kłopotów finansowych firmy obserwować sytuację, by móc ocenić, czy niewypłacalność może być już określona jako stała, co może mieć bardziej zdecydowane reperkusje.

Nie wiesz jak ogłosić upadłość firmy? Dowiedz się więcej na stronie partnera naszego portalu → https://kkpr.pl/upadlosc/


Istnieje alternatywa do ogłoszenia upadłości jako takiej. Istnieje możliwość rozwiązania problemu przez tak zwany układ naprawczy. Aby sąd mógł taki układ zaakceptować należy przede wszystkim wykazać prawdopodobieństwo, że dalsze działanie firmy pozwoli zaspokoić wierzycieli w stopniu wyższym niż likwidacja przedsiębiorstwa. Z inicjatywą takiego rozwiązania może wyjść zarówno przedsiębiorca, jak i wierzyciel - zależnie od tego, kto zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości. Układ naprawczy daje właścicielowi firmy dalsze zarządzanie majątkiem, ale pod kontrolą nadzorcy sądowego. Przede wszystkim tym różni się od ogłoszenia upadłości, w wyniku której właściciel traci prawo do zarządzania majątkiem. Co istotne, jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, pod pojęciem „majątku” będzie się kryła całość stanu posiadania osoby, łącznie z domem, czy mieszkaniem, nawet jeśli nie są związane z prowadzoną działalnością.

Jak zgłosić wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość należy zgłosić do wydziału gospodarczego sądu rejonowego. Jak zostało wspomniane wcześniej, taki wniosek może złożyć zarówno dłużnik, czyli właściciel firmy, jak i wierzyciel, któremu przedsiębiorca winny jest pieniądze. Istnieje konkretny termin, kiedy należy zgłaszać wniosek - według ustawy jest to maksymalnie dwa tygodnie od dnia, kiedy wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.
W przepisach są też zawarte informacje, co konkretnie powinno się pojawić we wniosku. Są to, między innymi:
-informacje o dłużniku - imię, nazwisko, nazwę firmy i jej siedzibę, a w przypadku spółek, również informacje o wspólnikach;
-informacja o miejscu, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo;
-informacja o okolicznościach uzasadniających wniosek;

Wraz z wnioskiem muszą być złożone też dodatkowe dokumenty. Przede wszystkim oświadczenie odnośnie prawdziwości danych zawartych we wniosku. Ponadto, jeśli wniosek składa dłużnik, informację, czy prosi o możliwość zawarcia układu naprawczego, czy o ogłoszenie upadłości. Dołączone powinny być też, między innymi, następujące dokumenty:
-wykaz majątku;
-bilans przedsiębiorstwa (sporządzony maksymalnie 30 dni przed dniem złożenia wniosku)
-listę wierzycieli, wraz z adresami i wysokością należności wobec każdego z nich oraz z datami, kiedy płatności powinny mieć miejsce,
-informację o spłatach długów dokonanych w poprzednich sześciu miesiącach,
-spis osób lub firm, które mają długi wobec przedsiębiorcy wnioskującego o ogłoszenie upadłości, wraz z wysokością należności oraz z datami, kiedy płatności powinny mieć miejsce;

Nie są to wszystkie wymagane dokumenty, pełna lista jest określona w Ustawie. Ponadto należy pamiętać, że załączniki nie są obowiązkowe, jednak jeśli dłużnik nie może ich dostarczyć wraz z wnioskiem, musi podać przyczyny braku poszczególnych dokumentów. Jeśli zaś wniosek składa wierzyciel, powinien on potwierdzić na papierze swoją wierzytelność.

Skutki ogłoszenia upadłości

Procedura sądowa prowadząca do ogłoszenia upadłości trwa zazwyczaj dość długo. Przedsiębiorca w czasie trwania postępowania sądowego może nadal prowadzić działalność, powinien też wywiązywać się ze swoich obowiązków w kwestii płacenia składek, czy podatków. To prawo do kontynuowania działalności może zostać jednak ograniczone poprzez zabezpieczenie majątku, co ma związek z zabezpieczeniem możliwości spłaty długów.

Gdy upadłość zostanie ogłoszona, cały majątek upadłego przedsiębiorstwa, łącznie z tym nabytym w czasie postępowania upadłościowego staje się masą upadłościową, z której spłaceni mają zostać wierzyciele.

Ostatnia ważna sprawa to kwestia odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd ma prawo to zrobić. Najczęściej dzieje się tak, gdy majątek firmy jest zbyt mały, by spłacić wszystkie długi. Ogłoszenie upadłości ma bowiem na celu spłatę długów, logicznie więc, jeśli majątek jest zbyt mały, by długi móc spłacić, nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości celem zaspokojenia wierzycieli.