W przypadku rozwodu małżeństwa, które ma dzieci zawsze pojawia się kwestia kontaktów z nimi. Istnieje kilka podstawowych zasad, które warto znać, jeśli ta sprawa Ciebie dotyczy. Zasady wynikają z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ważne, by zapoznać się z nimi przed rozprawą. Poniżej znajdziesz pięć najistotniejszych punktów w oparciu o ten właśnie dokument.

1. Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Wbrew pozorom te dwa pojęcia nie oznaczają tego samego. Kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska i alimenty to trzy oddzielne rzeczy, choć wszystkie regulowane są przez wyrok rozwodowy.
Według art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska obejmuje prawo i obowiązek rodziców do pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także do wychowania dziecka, oczywiście z poszanowaniem jego praw i godności. Natomiast niezależnie od tej władzy rodzicielskiej istnieje prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów między rodzicami i dziećmi. Na te kontakty składają się spotkania, odwiedziny, wycieczki, ale także porozumiewanie się za pomocą korespondencji, czy środków komunikacji elektronicznej - od telefonów i SMSów, po media społecznościowe.

2. Zabezpieczenie kontaktów na czas rozwodu

Za opłatą 100 zł można złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas postępowania rozwodowego. Może to być pomocne, gdy w czasie rozwodu rodzic ma utrudniony kontakt z dzieckiem. Takiego zabezpieczenia może zażądać każda ze stron. Roszczenie musi być jednak uprawdopodobnione, podobnie jak interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. O co dokładnie chodzi? Interes prawny uznaje się za istniejący wtedy, gdy brak zabezpieczenia znacznie utrudni lub całkowicie uniemożliwi wykonanie orzeczenia lub osiągnięcie celu postępowania. W tym wypadku mowa po prostu o znacznym utrudnieniu lub uniemożliwieniu kontaktów dziecka z jednym z rodziców. Jeśli więc istnieje obawa, że takie utrudnienie może się pojawić, wniosek o zabezpieczenie kontaktów może się okazać bardzo pomocny. Sąd wybiera sposób zabezpieczenia mając na uwadze interesy obu stron tak, aby z jednej strony zapewnić wnioskującemu ochronę prawną, a z drugiej nie obciążać nadmiernie drugiego uczestnika postępowania.
Żądanie zabezpieczenia kontaktów na czas rozwodu może stanowić część pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew, albo być oddzielnym pismem.

3. Nie zawsze rozstrzyga sąd

Nie w każdym przypadku to sąd decyduje o kontaktach rodziców z dzieckiem po rozwodzie. Na zgodny wniosek rodziców takie orzeczenie nie zostanie przez sąd wydane. Nie oznacza to, że rodzice muszą wystosować jedno pismo. Informacja może pojawić się w pozwie rozwodowym złożonym przez jedno z rodziców. Jeśli drugi małżonek zgadza się z tą prośbą, może to potwierdzić w czasie rozprawy lub w odpowiedzi na pozew rozwodowy. W sytuacji, gdy taki wniosek został złożony i sąd nie orzekł o utrzymaniu kontaktów, a po rozwodzie rodzice nie mogą dojść do porozumienia, należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów do sądu rejonowego.

4. Porozumienie się małżonków w sprawie kontaktów i władzy rodzicielskiej

Małżonkowie mają prawo spisać porozumienie odnośnie władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Jeśli podejmą wspólną decyzję na ten temat przed rozwodem, takie pisemne porozumienie powinno zostać przedstawione w sądzie w czasie rozprawy rozwodowej. Sąd weźmie je pod uwagę, jeśli będzie w zgodzie z dobrem dziecka. W innym wypadku sąd rozstrzygnie samodzielnie, biorąc pod uwagę prawo obojga rodziców do wychowywania dziecka.

5. Istnieje możliwość zmiany orzeczenia sądu

Przesłanką do zmiany orzeczenia sądu jest dobro dziecka. Sąd opiekuńczy może więc zmienić decyzję w sprawie kontaktów. Mogą one być ograniczone lub zupełnie zakazane. Zmiana może być też odwrotna - ograniczenia kontaktów mogą być uchylone. Decyduje tu dobro dziecka. Jeśli rodzic chce zmiany orzeczenia w tej kwestii należy wnieść wniosek do sądu rejonowego. Podlega on opłacie 100 zł.

Ważna jest znajomość przepisów

Nie są to wszystkie zasady dotyczące kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Istotne jest aby dobrze zapoznać się z przepisami w takiej sytuacji. Odpowiednie zapisy prawne można znaleźć przede wszystkim w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, najlepiej jednakże zwrócić się ze wszystkimi pytaniami na ten temat do swojego prawnika, który będzie mógł pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości.

Partnerem publikacji jest kancelaria https://kkpr.pl/dla-osob-fizycznych/